ARMİNE GİYİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

MÜŞTERİ SATIN ALMA SÜREÇLERİ KAPSAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

 

İşbu “Müşteri Satın Alma Süreçleri Kapsamında Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metni”, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’nun 10. maddesi ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, aşağıda kimliğine yer verilen veri sorumlusu Armine Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Armine” veya “Şirket”) tarafından kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

1. Amaç ve Veri Sorumlusunun Kimliği

Kişisel verileriniz, Topçular Mahallesi Sahabeler Caddesi No:3/5 Sıla İş Merkezi Eyüp/İstanbul adresinde mukim, Armine tarafından; veri sorumlusu sıfatıyla Kanun uyarınca, aşağıda sıralanan amaçlar çerçevesinde ve bu amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza ulaştığı şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve güncelliğini koruyarak aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları, Toplanma Yöntemi, Hukuki Sebepleri ve Aktarım Yapılan Taraflar

Kişisel Veri Kategorisi

Kimlik Bilgisi

Ad Soyad, T.C. Kimlik Numarası

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

https://www.armine.com/ adresi üzerinden yapılacak online satış işlemlerinin gerçekleştirilmesi ile satış sözleşmesinin kurulması ve ifası, ödeme kanalı ve tahsilata ilişkin kayıtların oluşturulabilmesi, kargo süreçlerinin yönetilebilmesi ve sipariş takip hizmetlerimizin size sunulabilmesi, bilgilendirme iletişimlerinin sağlanması, ürün iadesi ve sipariş iptali işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi, Armine’nin tabi olduğu yürürlükteki mevzuatlar çerçevesinde yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, satın alam süreçlerine yönelik iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, açık rıza dahilinde Armine faaliyetlerine yönelik tanıtım ve ticari iletişim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

Toplanma Yöntemi

https://www.armine.com/ adresi üzerinden satın alma işlemleri gerçekleştirilmesi vasıtasıyla temin edilmektedir.

Hukuki Sebebi

KVKK m. 5/2 (c): Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

Yurt içi aktarım

İş Ortakları, Yetkili Kurum ve Kuruluşlar, Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri

Yurt dışı aktarım

Yurt dışına aktarım yapılmamaktadır.

Kişisel Veri Kategorisi

İletişim Bilgisi

Telefon Numarası, E-Posta Adresi, Adres

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

https://www.armine.com/ adresi üzerinden yapılacak online satış işlemlerinin gerçekleştirilmesi ile satış sözleşmesinin kurulması ve ifası, ödeme kanalı ve tahsilata ilişkin kayıtların oluşturulabilmesi, kargo süreçlerinin yönetilebilmesi ve sipariş takip hizmetlerimizin size sunulabilmesi, bilgilendirme iletişimlerinin sağlanması, ürün iadesi ve sipariş iptali işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi, Armine’nin tabi olduğu yürürlükteki mevzuatlar çerçevesinde yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, satın alam süreçlerine yönelik iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, açık rıza dahilinde Armine faaliyetlerine yönelik tanıtım ve ticari iletişim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

Toplanma Yöntemi

https://www.armine.com/ adresi üzerinden satın alma işlemleri gerçekleştirilmesi vasıtasıyla temin edilmektedir.

Hukuki Sebebi

KVKK m. 5/2 (c): Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

Yurt içi aktarım

İş Ortakları, Yetkili Kurum ve Kuruluşlar, Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri

Yurt dışı aktarım

Yurt dışına aktarım yapılmamaktadır.

Kişisel Veri Kategorisi

Müşteri İşlem

Teslimat Bilgileri, Ürün Bilgileri, İade İşlem Bilgileri

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

https://www.armine.com/ adresi üzerinden yapılacak online satış işlemlerinin gerçekleştirilmesi ile satış sözleşmesinin kurulması ve ifası, ödeme kanalı ve tahsilata ilişkin kayıtların oluşturulabilmesi, kargo süreçlerinin yönetilebilmesi ve sipariş takip hizmetlerimizin size sunulabilmesi, bilgilendirme iletişimlerinin sağlanması, ürün iadesi ve sipariş iptali işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi, Armine’nin tabi olduğu yürürlükteki mevzuatlar çerçevesinde yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, satın alam süreçlerine yönelik iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, açık rıza dahilinde Armine faaliyetlerine yönelik tanıtım ve ticari iletişim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

Toplanma Yöntemi

https://www.armine.com/ adresi üzerinden satın alma işlemleri gerçekleştirilmesi vasıtasıyla temin edilmektedir.

Hukuki Sebebi

KVKK m. 5/2 (c): Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

Yurt içi aktarım

İş Ortakları, Yetkili Kurum ve Kuruluşlar, Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri

Yurt dışı aktarım

Yurt dışına aktarım yapılmamaktadır.

Kişisel Veri Kategorisi

Finans

Ödeme Bilgileri, Banka Bilgileri, Fatura Bilgileri 

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

Armine ürünlerinin satışı kapsamında online olarak gerçekleştirilen mesafeli satış sözleşmesine istinaden faturanın oluşturulması, ödeme işlemlerinin tamamlanması, ürün iadesi durumlarında bedel iadesi işlemlerinin gerçekleştirilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

Toplanma Yöntemi

Mesafeli satış sözleşmesinin kurulması, iade taleplerinin karşılanması kapsamında müşterinin paylaşımı vasıtasıyla elde edilmektedir. 

Hukuki Sebebi

KVKK m. 5/2 (c): Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

KVKK m. 5/2 (e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

Yurt içi aktarım

İş Ortakları, Yetkili Kurum ve Kuruluşlar, Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri

Yurt dışı aktarım

Yurt dışına aktarım yapılmamaktadır.

Kişisel verilerinizin, KVK Kanunu m. 7/1’e göre işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı/saklama süreleri dolduğunda, Kişisel verileriniz silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

3.  Kişisel Veri Sahibi Olarak Sahip Olduğunuz Haklar ve Bu Hakların Kullanılması

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, 28.maddesinde düzenlenmiş istisnalar saklı kalmak kaydıyla veri sahipleri olarak aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme

  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik talepleriniz ile ilgili olarak; Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan asgari şartları içerir talep dilekçenizi yazılı ve ıslak imzalı olarak Şirket merkezinin bulunduğu Topçular Mahallesi Sahabeler Caddesi No:3/5 Sıla İş Merkezi Eyüp/İstanbul adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla gönderebilir, Şirketimize ait olan [email protected] KEP adresi üzerinden elektronik imzalı olarak gönderebilir veya Şirketimiz sistemlerinde e-mail adresinizin kayıtlı olması durumunda [email protected] e-posta adresi üzerinden Şirketimize iletebilirsiniz.

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR