ARMİNE GİYİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  

ÜYELİK KAPSAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ

 

AYDINLATMA METNİ

İşbu “Üyelik Kapsamında Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metni”, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’nun 10. maddesi ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, aşağıda kimliğine yer verilen veri sorumlusu Armine Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Armine” veya “Şirket”) tarafından kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

1.  Amaç ve Veri Sorumlusunun Kimliği

     Kişisel verileriniz, Topçular Mahallesi Sahabeler Caddesi No:3/5 Sıla İş Merkezi Eyüp/İstanbul adresinde mukim, Armine tarafından; veri sorumlusu sıfatıyla Kanun uyarınca, aşağıda sıralanan amaçlar çerçevesinde ve bu amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde,                      tarafımıza ulaştığı şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve güncelliğini koruyarak aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

2.  Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları, Toplanma Yöntemi, Hukuki Sebepleri ve Aktarım Yapılan Taraflar

Kişisel Veri Kategorisi

Kimlik Bilgisi

Ad, Soyad, Cinsiyet, Doğum Tarihi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

https://www.armine.com/UyeGiris  adresi üzerinden üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi ile üyelik sözleşmesinin kurulması ve ifası, üye profilinin oluşturulması, Armine’nin tabi olduğu yürürlükteki mevzuatlar çerçevesinde yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, üyelik hesaplarına ilişkin hukuki onay, izin, açık rıza ve/veya ret kayıtlarının tutulması amacıyla işlenmektedir.

Toplanma Yöntemi

https://www.armine.com/UyeGiris adresi üzerinden gerçekleştirilen üye kayıt formu vasıtasıyla temin edilmektedir.

Hukuki Sebebi

KVKK m. 5/2 (c): Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

Yurt içi aktarım

İş Ortakları, Yetkili Kurum ve Kuruluşlar, Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri

Yurt dışı aktarım

Yurt dışına aktarım yapılmamaktadır.  

Kişisel Veri Kategorisi

İletişim Bilgisi

Telefon Numarası, E-Posta Adresi, Adres

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

https://www.armine.com/UyeGiris  adresi üzerinden üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi ile üyelik sözleşmesinin kurulması ve ifası, üye profilinin oluşturulması, üyelik sürecinde iletişimlerin yürütülmesi, Armine’nin tabi olduğu yürürlükteki mevzuatlar çerçevesinde yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla işlenmektedir.

Toplanma Yöntemi

https://www.armine.com/UyeGiris adresi üzerinden gerçekleştirilen üye kayıt formu vasıtasıyla temin edilmektedir.

Hukuki Sebebi

KVKK m. 5/2 (c): Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

Yurt içi aktarım

İş Ortakları, Yetkili Kurum ve Kuruluşlar, Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri

Yurt dışı aktarım

Yurt dışına aktarım yapılmamaktadır.

Kişisel Veri Kategorisi

Müşteri İşlem

Müşteri Profil Bilgileri, Sipariş Bilgileri, Destek Talep Bilgileri

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

Üyelik kaydı sonrasında üye profilinin oluşturulması, müşteri memnuniyetine yönelik çalışmaların yapılması, sipariş kayıtlarının oluşturulması, destek taleplerinin yanıtlanması, Armine’nin tabi olduğu yürürlükteki mevzuatlar çerçevesinde yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla işlenmektedir.

Toplanma Yöntemi

https://www.armine.com/UyeGiris adresi üzerinden gerçekleştirilen üye kayıt formu vasıtasıyla temin edilmektedir.

Hukuki Sebebi

KVKK m. 5/2 (c): Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

Yurt içi aktarım

İş Ortakları, Yetkili Kurum ve Kuruluşlar, Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri

Yurt dışı aktarım

Yurt dışına aktarım yapılmamaktadır.

Kişisel Veri Kategorisi

Pazarlama

Para Puan Bilgisi, Hediye Çekleri Bilgisi 

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

https://www.armine.com/UyeGiris  adresi üzerinden üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi ile para puan ve hediye çeki kampanyaları, favori ürünler ve istek listesine yönelik kayıtların oluşturulabilmesi, üyelik sözleşmesinin kurulması ve ifası, üye profilinin oluşturulması amacıyla işlenmektedir.

Toplanma Yöntemi

https://www.armine.com/UyeGiris adresi üzerinden gerçekleştirilen üye kayıt formu vasıtasıyla temin edilmektedir.

Hukuki Sebebi

KVKK m. 5/2 (f): İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Yurt içi aktarım

İş Ortakları, Yetkili Kurum ve Kuruluşlar, Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri

Yurt dışı aktarım

Yurt dışına aktarım yapılmamaktadır.

Kişisel Veri Kategorisi

İşlem Güvenliği

Şifre Bilgisi 

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

https://www.armine.com/UyeGiris adresi üzerinden üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi ile üyelik sözleşmesinin kurulması ve ifası, üye profilinin oluşturulması ve şifre yenileme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla işlenmektedir.

Toplanma Yöntemi

https://www.armine.com/UyeGiris adresi üzerinden gerçekleştirilen üye kayıt formu vasıtasıyla temin edilmektedir.

Hukuki Sebebi

KVKK m. 5/2 (c): Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

KVKK m. 5/2 (e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

Yurt içi aktarım

İş Ortakları, Yetkili Kurum ve Kuruluşlar, Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri

Yurt dışı aktarım

Yurt dışına aktarım yapılmamaktadır.

 

Kişisel verilerinizin, KVK Kanunu m. 7/1’e göre işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı/saklama süreleri dolduğunda,Kişisel verileriniz silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

3.        Kişisel Veri Sahibi Olarak Sahip Olduğunuz Haklar ve Bu Hakların Kullanılması

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, 28.maddesinde düzenlenmiş istisnalar saklı kalmak kaydıyla veri sahipleri olarak aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

      Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik talepleriniz ile ilgili olarak; Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan asgari şartları içerir talep dilekçenizi yazılı ve ıslak imzalı olarak Şirket merkezinin bulunduğu Topçular Mahallesi Sahabeler Caddesi          No:3/5 Sıla İş Merkezi Eyüp/İstanbul adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla gönderebilir, Şirketimize ait olan [email protected]  KEP adresi üzerinden elektronik imzalı olarak gönderebilir veya Şirketimiz sistemlerinde e-mail adresinizin kayıtlı olması                  durumunda [email protected]  e-posta adresi üzerinden Şirketimize iletebilirsiniz.

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Birinci ve üçüncü kişi çerezlerini analiz amacıyla ve alışkanlıklarınıza ve profilinize bağlı olarak tercihlerinizle bağlantılı reklamlar göstermek için kullanıyoruz. Daha fazla bilgi için  Çerez Politikamıza  göz atın.